Zastrzeżenie Dotyczące Prywatności

1 W jaki sposób zbieramy dane osobowe i w jakich celach ich używamy?

Whirlpool zbiera dane osobowe udostępnione przez Państwa po zarejestrowaniu się na niniejszej stronie, jak również w przypadku:

a) rejestracji naszych produktów na niniejszej stronie; 

b) kontaktu z nami w celu uzyskania informacji lub pomocy w odniesieniu do naszych produktów i usług; 

c) uczestnictwa w naszych inicjatywach (np. konkursach), również online za pośrednictwem naszej strony internetowej lub na stronach internetowych osób trzecich; 

d) kontaktu z nami za pośrednictwem naszych centrów telefonicznych lub różnych mediów, np. mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, biuletynów, telefonu, SMS, MMS, czatu, poczty.

Ponadto, możemy również przetwarzać dane zgromadzone w okresie późniejszym, podczas zarządzania relacją z klientem, na przykład dane dotyczące zakupionych produktów i usług. Zgromadzone dane mogą być wykorzystane do aktualizacji i/lub modyfikacji posiadanych informacji na Państwa temat. Po zakończeniu przez Państwa transakcji na stronie internetowej, możemy przetwarzać tylko następujące dane osobowe: 

a) dane potrzebne do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń o płatność za skorzystanie z usługi, w odpowiednich przypadkach; 

b) dane potrzebne do celów marketingowych, badań rynkowych, zachowania i preferencji klientów, których wyniki są gromadzone w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, wyłącznie za zgodą klienta; 

c) dane konieczne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z naszych usług; i / lub 

d) dane przetwarzane na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

Whirlpool może przetwarzać Państwa dane osobowe w następującym celu (jednym lub kilku) w zależności od zakresu udzielonej przez Państwa zgody lub na innej właściwej podstawie prawnej: A. zarządzanie rejestracją na naszych stronach internetowych; rejestracją jednego z naszych produktów na powyższych stronach internetowych; zarządzanie zakupami naszych produktów lub usług, również online (ta działalność obejmuje również czynności związane z obsługą posprzedażową oraz na przykład: zapobieganie oszustwom, zarządzanie zwrotami, gwarancjami i obsługą klienta); zarządzanie uczestnictwem w naszych inicjatywach (np. konkursach z nagrodami, innego rodzaju konkursach), jeśli użytkownik brał w nich udział za pośrednictwem naszych stron internetowych; obsługa wniosków o udzielenie informacji, pomocy i udostępnienia materiałów podczas kontaktu za pośrednictwem naszego centrum obsługi telefonicznej lub wyżej wymienionych środków komunikacji. Ponadto, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, przestrzegania przepisów i dochodzenia naszych praw w sądzie. B. Za Państwa zgodą, której udzielenie jest opcjonalne, Whirlpool może gromadzić informacje na temat Państwa preferencji, nawyków i stylu życia, , dzięki wykorzystaniu papierowych i elektronicznych formularzy w punktach sprzedaży, za pośrednictwem własnych stron internetowych lub innych sposobów interakcji z Państwem. Za Państwa zgodą, której udzielenie jest opcjonalne, Whirlpool może wykorzystywać powyższe dane i dane związane z zakupami dla celów marketingowych, handlowych lub reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, do badań rynkowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynów, telefonów, SMS, MMS, czatu, sieci społecznościowych, aplikacji mobilnych i tradycyjnej poczty. W szczególności, za Państwa zgodą, dane te są wykorzystywane do tworzenia profili grupowych i indywidualnych na podstawie Państwa preferencji i zakupów („profilowanie” - szczegółowe informacje na temat profilowania znajdują się w naszej Polityce Prywatności [prosimy wstawić link]) oraz do przesyłania spersonalizowanej komunikacji. Mogą Państwo każdorazowo zaznaczyć preferowany sposób kontaktu spośród wymienionych powyżej i w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych za pośrednictwem wszystkich lub tylko niektórych metod kontaktu wspomnianych powyżej. Ponadto, każdorazowo za Państwa zgodą, której udzielenie jest opcjonalne, Whirlpool może udostępnić Państwa dane osobowe w celach marketingowych swoim partnerom handlowym, np. partnerom, którzy zarządzają płatnymi planami rozszerzonej pomocy i gwarancji.

2 Charakter przekazywania danych i warunki ich przetwarzania.

W celach wymienionych w części 1.A powyżej, przekazanie nam Państwa danych osobowych jest konieczne. Brak zgody uniemożliwiłby nam zarządzanie Państwa rejestracją na stronie internetowej, zarządzanie zakupami produktów i usług, w tym posprzedażowych usług i wsparcia, wysyłanie żądanych informacji, zarządzanie uczestnictwem w naszych inicjatywach, udzielanie odpowiedzi na prośby o informacje, pomoc i materiały. 

W celach określonych w punkcie 1.B powyżej, w szczególności w celach marketingowych, związanych z profilowaniem i udostępnianiem Państwa danych osobowych do celów marketingowych, przekazanie danych jest opcjonalne, a odmowa nie będzie miała żadnych konsekwencji.

Dane są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez przepisy prawa; Menedżer Whirlpool, określony poniżej, oraz pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych (np. pracownicy biur sprzedaży, marketingu, serwisu) mają dostęp do danych w oparciu o kryteria potrzeb. W celu ochrony danych osobowych używamy środków bezpieczeństwa opisanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo przeglądać naszą witrynę anonimowo, bez konieczności zakładania konta.

3 Zakres komunikacji i przekazywanie danych za granicę.

W pewnych okolicznościach, możemy przekazywać informacje stanowiące dane osobowe podmiotom publicznym, bankom, osobom trzecim zaangażowanym w transakcje korporacyjne i nadzwyczajne, a także uprawnionym odbiorcom, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, każdorazowo oraz po spełnieniu dodatkowych wymagań prawnych, możemy przekazać dane wybranym konsultantom, dostawcom usług profesjonalnych i usług o charakterze technicznym, w celach określonych powyżej, np. zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane. Tego typu podmiotom przekazujemy wyłącznie informacje niezbędne do wykonania ich zadania. 

Ponadto, inne spółki stowarzyszone będące częścią Grupy w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim mogą uzyskać dostęp do danych użytkownika w celu świadczenia dla nas usług, z zastrzeżeniem zobowiązań umownych mających na celu ochronę danych osobowych użytkowników i przetwarzania ich wyłącznie w naszym imieniu i pod naszą kontrolą. Ponadto, informacje te mogą być udostępniane , spółce macierzystej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w celu zarządzania i koordynacji. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych, do , jest dozwolone na podstawie Kodeksu Ochrony Prywatności (ang. Privacy Code), ponieważ uczestniczy w Porozumieniu Ramowym zawartym pomiędzy USA-UE Tarcza Prywatności i jest certyfikowana zgodnie z nim - dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Departamentu Handlu – Lista Uczestników Tarczy Prywatności Amerykańskiego Departamentu Handlu : https://www.privacyshield.gov/list. 

i jej w pełni zależne spółki europejskie uczestniczą w porozumieniu Tarcza Prywatności i uzyskały certyfikację na jego podstawie. Wszystkie dane osobowe otrzymane przez Whirlpool od krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) podlegają obowiązującym Zasadom Porozumienia Ramowego Tarczy Prywatności, w oparciu o jego treść. Dane osobowe użytkownika nie są ujawniane. Whirlpool może zezwolić na dostęp do danych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (które mogą zapewniać na swoim terytorium inny poziom ochrony danych osobowych), po zastosowaniu środków ostrożności wymaganych przez polskie prawo.

4 Państwa prawa

Whirlpool, jako administrator danych, pragnie przypomnieć, że mogą Państwo w każdej chwili dochodzić swoich praw dotyczących prywatności, takich jak: 

a) prawo do uzyskania informacji na temat: 

- Państwa danych będących w posiadaniu Whirlpool, na temat tożsamości i adresu Whirlpool oraz prawa dostępu do danych; 

- zakresu, celu i sposobu przetwarzania danych, a także informacji od kiedy dane są przetwarzane; 

- zawartości danych przechowywanych przez Whirlpool, związanych z Państwem; 

- źródła pochodzenia Państwa danych osobowych, informacji o tym, czy i w jaki sposób dane są udostępniane, w tym wskazanie odbiorców lub kategorii odbiorców Państwa danych osobowych; 

b) prawo żądania uzupełnienia, aktualizacji, modyfikacji i usunięcia danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych; 

c) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w uzasadnionych przypadkach.

Mogą Państwo w każdej chwili poprosić o udostępnienie aktualnej listy podmiotów przetwarzających dane, wyznaczonych przez Whirlpool oraz osób, którym dane są przekazywane, a także zwrócić się o dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych. 

W powyższych przypadkach oraz w celu skorzystania z praw dotyczących prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: data_protection_poland@whirlpool.com.

Zamknięte

Gdzie kupić