REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ ZMYWAREK HOTPOINT Z FINISH


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą „Promocja zmywarek Hotpoint z Finish" zwanej dalej: „Promocją", jest Indesit Company Polska Sp. z o. o., z siedzibą w 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 216, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023258, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 540.876.500,00 PLN, zwana dalej: „Organizatorem".
1.2 Promocja trwa w punktach sprzedaży od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., w sklepach internetowych od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. do godziny 23:59, przy czym decyduje data wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego lub do wyczerpania się zapasów przewidzianego w niej Prezentu, określonego w punkcie 2.6, zastrzeżeniem pkt 2.9 niniejszego Regulaminu.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.
1.4 Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, w stosunku do których gwarantem jest Organizator, zakupione w punktach sprzedaży.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolnośd do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej „Uczestnikami".
2.2 W Promocji nie mogą brad udziału pracownicy i osoby reprezentujące Organizatora. W Promocji nie mogą brad udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków rodzeostwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3 W Promocji nie mogą wziąd udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2.4 Promocją objęte są wszystkie zmywarki marki Hotpoint.
2.5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup dowolnej zmywarki marki Hotpoint, w okresie Promocji wskazanym w pkt 1.2, z zastrzeżeniem pkt 2.9 Regulaminu. Zakup zmywarki objętej promocją upoważnia Uczestnika, po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego Regulaminu, do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Prezentu dla Hotpoint określonego w punkcie 2.6 Regulaminu.
2.6 Prezentem jest zapas środków do zmywania, tj. 10 sztuk tabletek Finish Quantum, zwany dalej „Prezentem"
2.7 Prezent Uczestnik będzie mógł odebrad w punkcie sprzedaży, w którym została nabyta zmywarka marki Hotpoint.
2.8 W przypadku zakupu przez Uczestnika zmywarki marki Hotpoint za pośrednictwem Internetu Prezent będzie przesłany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem.
2.9 Łączna ilośd Prezentów ograniczona jest do puli 16000 zestawów po 10 tabletek w opakowaniu. Po wyczerpaniu puli Prezentów, Prezenty nie przysługują, pomimo spełnienia kryteriów określonych w
niniejszym Regulaminie. Wyczerpanie puli wszystkich Prezentów, przed upływem terminu określonego w pkt. 1.2 niniejszego Regulaminu oznacza automatyczne zakooczenie Promocji.
2.10 Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
3. REKLAMACJE.
3.1 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą byd zgłaszane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
3.3 Reklamacje mogą byd zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Podmiotu odpowiedzialnego za realizację promocji: Indesit Company Polska Sp. z o. o., z siedzibą w 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 216
3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
3.5 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo w sądzie.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4 .1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 216 oraz na stronie internetowej www.indesit.pl
4 .2 Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
4 .3 Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
ORGANIZATOR
Indesit Company Polska sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 216
93-231 Łódź